شبکه بهداشت ودرمان آبدانان


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

جلسه کمیته پیشگیری ازخودکشی

درتاریخ 96/5/24 جلسه بین بخشی درراستای طرح ملی پیشگیری ازخودکشی باحضور معاونت بهداشتی شبکه ونماینده های اداره بهزیستی، اموربانوان فرمانداری ،دانشگاه ازاد اسلامی ، وبیمارستان برگزار گردید. معاون بهداشتی شبکه درمورد اهمیت طرح پیشگیری از خودکشی مطالبی راایراد نمودند. سپس مسول سلامت روان به تشریح برنامه های طرح پیشگیری ازاقدام مجدد به خودکشی باپیگیری تلفنی پرداخت ،درادمه نماینده های حاضردرجلسه دراین خصوص نقطه نظرات خودرابیان داشته ودرپایان جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1-اجرای هرچه بهتر پیشگیری ازخودکشی به روش پیگیری تلفنی باحمایت دستگاه های مرتبط بابرنامه به خصوص بهزیستی واورژانس اجتماعی
2-یکسان سازی امار خودکشی باهمکاری بهزیستی وبیمارستان ومرکز بهداشت شهرستان 3-اموزش دانشجویان ،مددجویان ،کلیه بانوان اعم از شاغل وغیر شاغل ومادران باردار توسط کارشناس ارشد روانشناسی مرکز بهداشت شهرستان 4-نظارت برعطاری ها جهت عدم اریه قرص برنج باهمکاری واحد بهداشت محیط.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (86)
کد خبر: 13688