اخبار
09

برگزاری کلاس ارتقا ء سلامت مادران شبکه بهداشت و درمان آبدانان

 برگزاری کلاس ارتقا ء سلامت مادران شبکه بهداشت و درمان آبدانان

صورتجلسه

در راستا ارتقا  سلامت مادران و تطبیق اجرای برنامه های واحد با دستورالعمل های ابلاغ شده  در مورخ 25/3/93 رأس ساعت ( 11 ) صبح جلسه ایی با موضوع   بررسی مشکلا ت موجود برنامه به شرح زیر تشکیل گردید :

مدعوین جلسه :

-سرپرست شبکه بهداشت و درمان /ـ معاونت بهداشتی/- مدیر بیمارستان/ماماهای مراکز

-مسئول زایشگاه و متخصص زنان به علت داشتن بیمار اورژانسی در زایشگاه در جلسه حضور نداشتند.

دستور کارجلسه :

- بیان اجرایی شدن  دستور العمل مربوط به ارتقا برنامه سلامت  مادران

-  بیان شرح مشکلات موجود برنامه

- بررسی مصوبات کمیته قبلی ( بررسی برنامه های مداخله ایی مادران )

در ابتــدا سرپرست شبکه بهداشت و معاونت بهداشتی در خصوص اهمیت سلامت مادران و اجرای دقیق دستورالعمل های مادران نکاتی را

متذکر شدند ،  سپس  کارشناس برنامه مادران بر اساس  آمارهای موجود ، وضعیت برنامه راتشریح و همچنین براساس کمیته استانی

،شرحی برروند مرگ مادر رخ داده در شهرستان مهران رابیان نمودندو در ادامه در خصوص مشکلات موجود برنامه مطالبی را عنوان  و

بر  ضرورت اجرای موارد ذیل تاکیدشد:

-ارتقا پوشش مراقبت پیش از بارداری در سطح شهرستان (با توجه به پوشش پایین شاخص در سال 92 بخصوص در مناطق شهری )

-انجام  کیفی مراقبت های  پیش از بارداری در تمام زنان واجد شرایط باروری

- بررسی مادران از نظر آمبولی در اولین مراقبت پیش از بارداری ، بارداری و پس از زایمان

-در نظر گرفتن تشویقی یا تذکر جهت ماماها و بهورزانی که در خصوص مراقبت پیش از بارداری فعالیت یا کم کاری می نمایند .

--ارسال لیست مادران باردار پرخطر  به صورت ماهیانه به ستاد شبکه  جهت اطلاع سرپرست و معاونت بهداشتی

-بررسی سوابق حساسیت به واکسن پولیو و ب ث ژدر تمام مادران باردار و ثبت فرم مربوطه

-پیگیری موارد نقص پایش ها و نظارت ها  توسط کاردان و مامای مرکز و ارسال اقدامات انجام شده در خصوص رفع نواقص

تکمیل فرم آماری پیگیری مادران باردار بصورت ماهیانه و ارسال فصلی آن به ستاد شبکه

-پرونده مادران مینور با ستاره قرمز مشخص گردد .

-تمام اقداما ت انجام شده در مرکز توسط پزشک و ماما تا زمان ارجاع در پرونده ثبت و بعد از ارجاع -پیگیری پسخوراند ارجاع تا زمان

رفع مشکل و بایگانی برگه پسخوراند در پرونده صورت گیرد.

- بخش درمان از ترخیص مادران  پرخطر با رضایت شخصی یا ارجاع سرپایی خوداری نماید

در پایان مصوبات کمیته قبلی بررسی شد.

 

تعداد امتیازات: (7) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (13627)
کد خبر: 4392
  •  برگزاری کلاس ارتقا ء سلامت مادران شبکه بهداشت و درمان آبدانان
  •  برگزاری کلاس ارتقا ء سلامت مادران شبکه بهداشت و درمان آبدانان
Text/HTML

Add Content...

جستجو